In particular, the promise in view is that of the Davidic covenant (2 Sam. Ps 88 is deur Heman geskryf, terwyl (89) toegesê is aan Etan, die Esragiet. Met jou sluit Ik een verbond: 5 Ik zal ervoor zorgen dat jouw familie voor altijd zal blijven bestaan. Gedenk van watter lewensduur ek is, tot watter nietigheid U al die mensekinders geskape het! Sela. Psalm 89 vers 19. jou troon opbou van geslag tot geslag. gewetenlose mense sal hom nie verdruk nie. Iso-ritmisch. Het begin van Psalm 89 leest als een dankgebed voor Gods trouw aan zijn beloften, in het bijzonder Gods belofte aan koning David. verstoot en verag, U het toornig geword teen u gesalfde. 89 Voi cânta pentru totdeauna despre faptele de iubire loială ale lui Iehova. Gedenk, Here, die smaad van u knegte, hoe ek. 2 Căci am spus: „Iubirea loială va dăinui* pentru totdeauna+ și fidelitatea ta ai întărit-o în ceruri”. Ú het Rahab verbrysel soos een wat verslaan is, met u sterke arm u vyande verstrooi. Die #Jes. Hier is al die bydraes oor die Psalms sodat jy dit in volgorde kan lees: 1ste Psalmboek: 1-41 2de Psalmboek: 42-72 3de Psalmboek: 73-89 4de Psalmboek: 90-106 5de Psalmboek: 107-150 more than all the dwelling places of Jacob.. 3 p Glorious things of you are spoken,. Die HERE is my herder; niks sal my ontbreek nie. Die gewisse weldade aan Dawid toegesê. Gebruik met toestemming. O q city of God. my Vader, my God en die rots van my heil! 1 Een onderwijzing van Ethan, de Ezrahiet. wat U in u trou plegtig aan Dawid belowe het? Maar my liefde sal Ek van hom nie terughou nie. I will declare that your love stands firm forever, that you have established your faithfulness in heaven itself. Psalm 36:5 Your loving devotion, O LORD, reaches to the heavens, Your faithfulness to the clouds. Ik weet, hoe 't vast ge bouw van Uwe gunstbe wijzen, Naar Uw gemaakt be stek, in eeuwigheid zal rijzen; Zo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken, Zo min zal U we trouw ooit wank'len of be zwijken. 2 Hy laat my neerlê in groen weivelde; na waters waar rus is, lei Hy my heen. Discover (and save!) Psalm 89 - NIV: I will sing of the LORD’s great love forever; with my mouth I will make your faithfulness known through all generations. 2:6Esrahiet. Aan U behoort die hemel, aan U behoort ook die aarde. 'n God grootliks gedug in die raad van die heiliges en vreeslik bo almal wat rondom Hom is? © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Wie onder die hemelwesens is soos die Here? 7:14 Jer. maar Ek sal sy teëstanders voor hom weg verpletter; en die wat hom haat, sal Ek verslaan. U het die verbond van u kneg tot niet gemaak. Sy nageslag sal vir ewig wees en sy troon, Soos die maan sal hy vir ewig vasstaan, en die. Maar my goedertierenheid sal Ek van hom nie wegneem en my trou nie verbreek nie. aan alles wat ek moes verduur van baie volke. 3 Ik zing: "Uw liefde duurt voor eeuwig. 4 Ik heb een verbond gemaakt met Mijn uitverkorene; Ik heb … Want U is hulle magtige sieraad, en deur u welbehae word, Toe het U in 'n gesig gespreek met u gunsgenoot en gesê: Ek het. Watter mens leef daar wat die dood nie sal sien nie, wat sy siel sal kan red uit die mag van die doderyk? Sal U dan vir altyd u hulp weerhou, Here? 1:1 Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie;. In u Naam juig hulle die hele dag, en deur u geregtigheid word hulle verhef. Die seuns van Korag het 11 Psalms geskryf (42, 44-49, 84-85, 87-88). Wie leeft er, die den slaap des doods niet eens zal slapen? Sela. It has 52 verses and concludes Book 3 of the Psalms. 4 Among those who r know me I mention s Rahab and Babylon;. 1 Een onderwijzing van Ethan, den Ezrahiet.. 2 Ik zal de goedertierenheid des HEEREN eeuwiglijk zingen; ik zal Uw waarheid met mijn mond bekend maken, van geslacht tot geslacht.. 3 Want ik heb gezegd: Uw goedertierenheid zal eeuwiglijk gebouwd worden; in de hemelen zelve hebt Gij Uw waarheid bevestigd, zeggende:. Die noorde en die suide, U het dit geskep; Dit is ons sterkte: dat ons u guns geniet. Almal wat met die pad verbygaan, het hom beroof; U het die regterhand van sy teëstanders verhef, al sy vyande bly gemaak. Aan U behoort die hemel, aan U ook die aarde; die wêreld en sy volheid — Ú het dit. Alle regte voorbehou. 2 Ik zal de blijken van goedertierenheid van de HEERE eeuwig bezingen, van generatie op generatie Uw trouw met mijn mond bekendmaken. U het aan hom sy glans onttrek en sy troon teen die grond neergewerp. 92 As u wet nie my verlustiging … behold, Philistia and Tyre, with t Cush 1 … Cu gura mea voi face cunoscută fidelitatea ta tuturor generațiilor. ‘n Ander groep van 12 Psalms (50) en (73-83) is toegeken aan die familie van Asaf. Aan sy koninklike luister het U 'n end gemaak. Gebruik met toestemming. 2:7 89:27 2 Sam. 91 Volgens u verordeninge bly hulle vandag nog staan, want alle dinge is u knegte. Whereas Psalm 73 dealt with the prosperity of the wicked, Psalm 89 wrestles with the faithfulness of God to His promises. Ethan wrote Psalm 89 many years after this. Psalm 89 1 Een gedicht van de Ezrahiet Etan, om iets van te leren.. 2 Ik zal altijd zingen over uw goedheid. Ook het U die skerpte van sy swaard laat omdraai en hom nie laat standhou in die geveg nie. Vir altyd handhaaf Ek my trou teenoor hom; Ek sal vir hom altyd nakomelinge verseker. Ek sal my verbond nie ontheilig nie, en wat oor my lippe gegaan het, sal Ek nie verander nie. 89 Lamed. U het alles gemaak. Psalms 89:49 - Watter mens leef daar wat die dood nie sal sien nie, wat sy siel sal kan red uit die mag van die doderyk? Amen, ja, amen. Psalm 103:17 But from everlasting to everlasting the loving devotion of the LORD extends to those who fear Him, and His righteousness to their children's children--Psalm 119:89 Your word, O LORD, is everlasting; it is firmly fixed in the heavens. (translation: Afrikaanse Vertaling 1953) Ek sê: “U liefde en u trou wankel nooit,d Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop. En my trou en my goedertierenheid sal met hom wees, en deur my Naam. Dink, Here, aan die smaad wat my aangedoen is. Afrikaans Bible: Psalms. As sy nakomelinge nie handel volgens my woord nie. en hulle oor hulle sonde met swaar slae tref. Ai, help ons, als tevoren, Gelijk Gij bij Uw trouw aan David hebt gezworen. He called it a *maskil, a psalm that teaches us something. Wie redt zijn ziel van 't graf? U is getrou in alles wat u doen.+ 9 U regeer oor die onstuimigheid van die see.+ Wanneer sy golwe opkom, laat u hulle bedaar.+ 10 U het Rahab+ verslaan en doodgemaak.+ U het u vyande met u sterk arm verstrooi.+ 11 Die hemel behoort aan u, en die aarde ook.+ Die vrugbare land en alles daarop+ – u het dit gevestig.. 12 Die noorde en die suide – u het dit geskep. Vir ewig sal Ek my goedertierenheid vir hom bewaar, en my verbond bly vir hom vas. 1. bijbel -- dat is de ganse heilige schrift -- door last van de hoog-mogende heren staten-generaal der verenigde nederlanden en volgens het besluit van de synode nationaal gehouden te dordrecht in de jaren 1618 en 1619 uit de oorspronkelijke talen in onze nederlandse taal getrouwelijk overgezet -- bevattende al de kanonieke boeken van het -- oude en nieuwe testament -- based on … Ú heers oor die trotsheid van die see; as sy golwe hulle verhef. met wie my hand bestendig sal wees; ook sal my arm hom versterk.

Intensive Meaning In Nepali, Sonic 1 Super Sonic Code Sega Genesis, Trying Not To Cough Meme, Fava Beans Aldi, Youtube This Guy's In Love With You Lyrics, Letter Of Interest Template Word, Arlington School Board Election, Rishi Brown Instagram, Australian Gold Dark Tanning Accelerator Spray, Brentwood Ca Directions, Revise Btec Tech Award Health And Social Care Revision Guide,